V. Gordon. Childe - Doğu'nun Prehistoryası - PDF Kitap

V. Gordon. Childe - Doğu'nun Prehistoryası - PDF Kitap
Medeniyet - şehir hayatı, yazı, kanun, matematik — büyük nehir vadilerinde — Nil, Dicle, Fırat, İndus — doğmuştur ve yalnız buralarda doğabilirdi. Sulamaya dayanan ziraat vasıta- siyle, sanatkârlardan, tüccarlardan, kâtip ve memurlardan mü¬teşekkil bir nufusu beslemeğe yetecek fazla gıda maddelerini yetiştirmek ve bu fazlalığı şehirlerin merkezi ambarlarında biriktirmek evvelâ yalnız buralarda mümkündü. Fakat bir defa başladıktan sonra, medeniyet yayılmak zorunda idi. Mısır ve Mezopotamya kaynaklarına yakın ve şehir halkının muhtaç olduğu madenler ve diğer ham maddeler bakımından zengin olan Türkiye biraz sonra bu fazlalıktan faydalanmağa ve kendi medeniyetini geliştirmeğe başladı. Bu kitap on sene evvel yazıldığı zaman, bunu gösteren deliller esas itibariyle istidlâlî idiler. Bu zamandanberi Türk meslektaşlarım ve bunların akıllıca ve cömertçe yardımına mazhar olan başkaları (yabancı meslektaşlar) tarafından yapılan istikşaflar bu tablonun noksan kısımlarını doldurmağa başlamıştır. Böylece, bu küçük kitabımın tercümesinin bu parlak keşiflerin takdir ve tefsir edilmelerini sağlayan esası aydınlatmak bakımından el’an faydalı olabileceğini ümid ediyorum.
V. Gordon. Childe - Doğu'nun Prehistoryası - PDF Kitap Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Cizo

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder